RODO

Szanowni Państwo,
Informujemy, że na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych pojawiła się interpretacja przepisów w zakresie rekrutacji do szkół. Opinia ta wskazuje, że dopuszczalnym zakresem przetwarzanych danych osobowych w ramach rekrutacji jest ten, wskazany w art. 150 Ustawy prawo oświatowe. Oznacza to, że zgodnie z wytycznymi Ustawy, wniosek o przyjęcie do szkoły zawiera:

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2) imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – imiona rodziców;
3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres miejsca zamieszkania kandydata;
4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają;
5) wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznych innych form wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych;
6) w przypadku wniosku o przyjęcie do publicznych szkół ponadpodstawowych – wskazanie wybranego oddziału albo klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3, w danej szkole.

Ponadto w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dopuszczalne jest publikowanie list rekrutacyjnych na stronach internetowych szkół w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Więcej na temat polityki prywatności i przetwarzania danych przez naszą Szkołę: http://www.pckziu-wieliczka.pl/page/polityka-prywatnosci